Cargando ...
Se ha producido un error al cargar el contenido.

Deux notes (c'était: EUROPA BUNTO 2004).

Expandir mensajes
 • pracrito
  Si je ne serai pas bon, au moins je serai bref. La première note parle sur un chagrin: Le principal regret des organisateurs est la participation
  Mensaje 1 de 2 , 27 may 2004
  Ver fuente
  • 0 archivo adjunto
       Si je ne serai pas bon, au moins je serai bref.
       La première note parle sur un chagrin: "Le principal regret des organisateurs est la participation quasi-exclusive d'associations d'espéranto". Bien sûr, la solution était très facile: indiquer expressément que toutes les langues planifiées étaient invitées à la manifestation et que l'espéranto n'est qu'une langue planifiée entre les autres. Mais les espérantistes ne peuvent pas parler ainsi. Ils ont le dogme de la supériorité de l'espéranto. Moi, parleur d'espéranto (et d'autres langues auxiliaires), mais pas espérantiste, je pense que l'espéranto est supérieur en quelques traits à quelques autres langues auxiliaires et inférieur parfois. On ne peut pas en même temps attirer les autres et vouloir les subordonner. La manifestation Europa Bunto n'était pas neutre, elle était une manifestation espérantiste.
       La deuxième note examine un trait apparentement facile et qui (à l'avis des espérantistes) est en train de rester résolu... il y a cent années au moins! Ce sont les lettres accentuées de l'espéranto. Elles ont été placées, mais les logiciels que j'ai usés ne me permettent pas les lire. J'y ai trouvé en même des caractères chinois! Finalement, avec mes logiciels spéciaux de récupération, vous pouvez lire en bas tous les textes correctement, si vos logiciels et vos routes électroniques de réception ne l'empêchent pas (l'épouvantable traduction en espagnol n'est pas mienne). C'est une forme fort difficile de présenter une langue facile pour quiconque.
       Comme Jacques Dehée, j'appuie une commission neutre de savants pour préparer une langue commune européenne.
       Amicalement, Alexandre Xavier Casanova Domingo.
    
       ----- Message originel -----
    

   **ESPERANTO**
   RAPORTO PRI LA MANIFESTACIO EUROPA BUNTO 2004

   La 9-a de majo 2004 estis tre pozitiva tago pri pluraj aferoj.
   Malgraŭ la distanco kaj la malbona vetero, pli ol 300 homoj
   kunamasiĝis en Strasburgo : la manifestaciintoj estis venintaj el
   ĉiuj partoj de Francio sed ankaŭ pluraj alvenis el Germanio, el
   Belgio, el Svislando, el Britio kaj eĉ el Serbio.

   Ekde la 10-a horo, la partoprenintoj amasiĝis progresive sur la
   Placo de la Universitato. La alveno de la busoj el Bretonio kaj el
   Parizo estis aparte rimarkita kaj ĉiu estis kunportinta siajn
   banderolojn kaj aliajn taŭgajn kostumojn por la manifestacio. La
   rendevua loko estis facile videbla dank'al la bunta balonego, kiu
   superis la Placon de l'Universitato kun unu banderolo EUROPA BUNTO
   alkroĉita laŭlonge de la balonega ŝnuro.

   Post kelkaj bonvenigaj vortoj de Denis-Serge Clopeau, pluraj
   partoprenantoj salutis la publikon en sia gepatra lingvo. Oni tiam
   menciis la nomojn de la 33 asocioj, kiuj estis alportintaj sian
   subtenon al la manifestacio. La koncerto de jOmO estis tre ŝatita de
   ĉiuj : liaj kantoj en diversaj lingvoj donis iun certan etoson al la
   aranĝo kaj tiklis la atenton de la strasburga publiko ĉeestanta
   en la proksimaĵo.

   La manifestacio ekis kun malfrueto ĉirkaŭ la 14-a kaj duono. La
   kunirantaro en la aleo de la Robertsau estis sufiĉe impona pro ties
   longeco kaj ties multeco da banderoloj. Eblis aŭdi interalie la
   sloganon « Eŭropo, estas la lingvoj unue, ne al diskriminacio, jes
   al komunikado! ». La pluvo, kiu ekfalis ekde la duono de la marŝado,
   tamen ne senkuraĝigis la partoprenantojn, kiuj iris ĝis
   antaŭ la Eŭropa Parlamento. Tie, sub sufiĉe forta pluvo, oni rapide
   konkludis la manifestacion kaj la partoprenantoj disiĝis ĉirkaŭ la
   16-a horo.

   La tago ne estis tute finita ĉar ankoraŭ estis la debato ĉe la Eŭropa
   Parlamento. Tiu-ĉi ĝuste estis iom perturbita ĉefe pro la sukceso de la
   « tago de pordoj malfermitaj » ĉe la Parlamento, kiu ricevis multe pli da
   homoj ol antaŭvidite kun 32000 vizitintoj. Tamen, la debato estis
   bon-nivela. Ĝin animis Gilbert Stammbach kaj la diversaj invititoj okupiĝis
   pri la demando « kiel eviti lingvan diskriminacion kaj ebligi multlingvismon
   laŭ la fundamentaj tekstoj de la Eŭropa Unio? » antaŭ publiko de sepdeko da
   homoj.

   La tago estis sufiĉe bone priparolita en la amasinformiloj: momento
   ĉe la televidkanalo France 3 Alsace, pluraj artikoloj en la regiona
   ĵurnalo Dernières Nouvelles d'Alsace, unu duon-paĝo en la
   oficiala programo de "Strasburgo festas la 25-landan Eŭropon". La
   manifestacio estis menciita ĉe pluraj radio-stacioj, interalie
   France Bleu, kaj la eŭska ĵurnalo Berria eĉ dediĉis
   tri artikolojn pri EUROPA BUNTO.

   Sébastien Erhard kaj Elodie Le Balc'h estis antaŭpretigintaj enketon
   por havi ideon pri la ĉefaj motivoj de la manifestaciontoj. Surloke,
   pro tempo-manko, nur dekduon da homoj oni sukcesis enketi, la
   ceteron oni enketis inter la partoprenantoj de la Bretonia buso.
   Tamen, videblas kelkaj interesaj observoj. La ĉefa bedaŭro de la
   georganizintoj estas, ke partoprenis la manifestacion preskaŭ nur
   esperantistaj asocioj. Nu, ankaŭ pluraj partoprenintoj diris al ni,
   ke ili estus dezirintaj renkonti pli da asocioj pri lingvoj krom
   Esperanto. Ĝuste, oni rimarkas en la rezultoj de la enketo, ke
   pluraj estis unue venintaj por defendi sian gepatran lingvon aŭ
   multlingvismo ĝenerale, kvankam ili cetere estas esperanto-
   parolantoj. Sed ĝenerale, oni rimarkis, ke ĉiuj partoprenintoj
   estis tre kontentaj pri la tago tiagrade, ke ĉiuj deziras, ke la
   manifestacio reokazu dum venontaj jaroj. Tamen, ĉu oni reokazigu
   ĝin samforme? ĉu en la sama loko? ĉu ĉiujare? Kelkaj proponis
   Bruselon,kiel ebla loko, aliaj sugestis interesan ideon: krome de granda
   unuiga manifestacio, oni povus organizi samtage plurajn aliajn
   manifestaciojn pli lokajn en kelkaj grandaj urboj de Eŭropo. Tiaj
   lokaj manifestacioj estus organizotaj vere kunlabore kun alilingvaj
   asocioj kaj ebligus al pli granda nombro da homoj partopreni tiun
   tagon EUROPA BUNTO.

   Ne hezitu sciigi al ni viajn opiniojn pri tiuj sugestoj skribante al
   europa.bunto@....

   Fine, ni deziris danki ĉiujn, kiuj agadis por tiu tago de la 9-a de
   majo 2004, precipe tiujn, kiuj loke agadis (organizado de busoj,
   pretigado de banderoloj, ktp.) kaj kies helpo estis tre grava por la
   sukceso de tiu tago.

   Ĝis venonta fojo!   La georganizintoj Denis-Serge Clopeau, Sébastien Erhard, Elodie Le
   Balc'h, Gilbert Stammbach   PS : Troveblas fotoj pri la manifestacio kaj ankaŭ sonoj, la
   gazetaro kaj la rezultoj de la enketo ĉe la TTT-ejo www.europa-
   bunto.org.
   **FRANÇAIS**

   COMPTE RENDU DE LA MANIFESTATION EUROPA BUNTO 2004   La journée du 9 mai 2004 a été très positive par bien des aspects. Malgré la
   distance et le mauvais temps, plus de 300 personnes se sont rassemblées à
   Strasbourg : les manifestants s'étaient déplacés des quatre coins de la
   France mais aussi plusieurs étaient venus d'Allemagne, de Belgique, de
   Suisse, de Grande-Bretagne et même de Serbie.

   A partir de 10h00, les participants se sont rassemblés au fur et à mesure
   sur la Place de l'Université. L'arrivée des cars de Bretagne et de Paris fut
   particulièrement remarquée et chacun avait ramené ses banderoles et autres
   costumes adéquats à la manifestation. Le lieu de rendez-vous était
   facilement repérable grâce au grand ballon multicolore qui surplombait la
   Place de l'Université avec une banderole EUROPA BUNTO accrochée le long du
   filin.

   Après quelques mots de bienvenue par Denis-Serge Clopeau, plusieurs
   participants ont  salué le public dans leur langue maternelle. On signala au
   passage les noms des 33 associations qui avaient apporté leur soutien à la
   manifestation. Le concert de jOmO fut très apprécié de tous : ses chansons
   en plusieurs langues ont mis une ambiance certaine et ont attiré l'attention
   du public strasbourgeois présent dans les environs.

   La manifestation est partie avec un peu de retard aux alentours de 14h30. Le
   cortège dans l'allée de la Robertsau était assez impressionnant par sa
   longueur et son foisonnement de banderoles. On pouvait y entendre entre
   autres le slogan « L'Europe, c'est les langues d'abord, non à la
   discrimination, oui à la communication ! ». La pluie qui s'est mise à tomber
   à la mi-parcours n'a pas pour autant découragé les participants qui sont
   allés jusque devant le Parlement Européen. Là, sous une pluie battante, on a
   clôturé brièvement la manifestation et les participants se sont dispersés
   vers 16h00.

   La journée n'était pas totalement finie car il y avait encore le débat au
   Parlement Européen. Celui-ci a été un peu perturbé notamment  par le succès
   de la « journée portes ouvertes » au Parlement qui a reçu beaucoup plus de
   monde que prévu avec 32000 visiteurs. Néanmoins, le débat fut de bon niveau.
   Il était animé par Gilbert Stammbach et les différents intervenants se sont
   penchés sur la question « comment éviter la discrimination linguistique et
   permettre le multilinguisme selon les textes fondateurs de l'Union
   Européenne ? » devant un public d'une septantaine de personnes.

   La journée a été assez bien couverte médiatiquement : un passage sur France
   3 Alsace, plusieurs articles dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, une
   demi-page dans le programme officiel de "Strasbourg fête l'Europe des 25".
   La manifestation a été mentionnée sur plusieurs stations de radio, dont
   France Bleu, et le journal basque Berria a même consacré trois articles au
   sujet d'EUROPA BUNTO.

   Sébastien Erhard et Elodie Le Balc'h avaient préparé à l'avance un sondage
   pour se faire une idée des principales motivations des manifestants. Sur
   place, par manque de temps, seule une douzaine de personnes a pu être
   sondée, le reste du sondage a été effectué auprès des participants du car de
   Bretagne. Toutefois, il en ressort quelques observations intéressantes. Le
   principal regret des organisateurs est la participation quasi-exclusive d'
   associations d'espéranto à la manifestation. Or, plusieurs participants nous
   ont également fait part du fait qu'ils auraient souhaité rencontrer
   davantage d'associations de langues autres que l'espéranto. D'ailleurs, on
   remarque dans les résultats du sondage que plusieurs étaient d'abord venus
   pour défendre leur langue maternelle ou le multilinguisme en général, bien
   que espérantophones par ailleurs. Mais globalement, on a pu remarquer que
   tous les participants ont été très satisfaits de la journée au point que
   tous souhaitent que la manifestation soit reconduite d'autres années. Par
   contre, faut­-il la reconduire sous la même forme ? au même endroit ? tous
   les ans ? Certaines personnes ont proposé comme lieu Bruxelles, d'autres ont
   suggéré une idée intéressante : en plus d'une grande manifestation unitaire,
   on pourrait organiser le même jour plusieurs autres manifestations plus
   locales dans quelques grandes villes d'Europe. De telles manifestations
   locales seraient organisées en étroite collaboration avec des associations
   de toutes langues et permettraient à un plus grand nombre de personnes de
   participer à cette journée EUROPA BUNTO.

   N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ces suggestions en
   écrivant à europa.bunto@....

   Pour finir, nous tenions à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour
   cette journée du 9 mai 2004, notamment ceux qui ont agi sur le plan local
   (organisation des cars, préparation des banderoles, etc.) et dont l'aide
   nous a été des plus précieuses.

   A une prochaine fois !   Les organisateurs Denis-Serge Clopeau, Sébastien Erhard, Elodie Le Balc'h,
   Gilbert Stammbach   PS : Vous pourrez trouver les photos de la manifestation  ainsi que des
   sons, la revue de presse et les résultats du sondage sur le site
   www.europa-bunto.org.

   **PORTUGUÊS**

   REPORTAGEM SOBRE A MANIFESTAÇÃO EUROPA BUNTO 2004

   O nove de Maio de 2004 foi um dia muito positivo, sob vários aspectos. Não
   obstante a distância e o mau tempo, mais de 300 pessoas juntaram-se em
   Estrasburgo: os manifestantes vieram de toda a França, mas também da
   Alemanha, Bélgica, Suiça, Grã Bretanha e até da Sérvia.
   Desde as 10 horas que os participantes se foram reunindo na Praça da
   Universidade. A chegada dos autocarros da Bretanha e de Paris, transportando
   faixas e demais adereços para a manifestação, foi singularmente notada. O
   local de encontro era facilmente visível, graças ao enorme balão colorido
   alevantado sobre a Praça da Universidade, com uma faixa "Europa Bunto"
   pendente ao longo da corda de fixação.
   Após as boas vindas, dadas por Denis-Serge Clopeau, vários participantes
   saudaram o público na sua língua materna. Foram então referidos os nomes das
   33 associações que deram o seu apoio à manifestação.
   O concerto de jOmO foi do agrado de todos: os seus cantos em várias línguas
   criaram o ambiente adequado ao acontecimento e atraíram a atenção dos
   cidadãos de Estrasburgo que estavam nas proximidades.
   A manifestação começou cerca das 14:30 horas, com algum atraso. A marcha ao
   longo da alameda Robertsau foi suficientemente imponente pela sua extensão e
   pela quantidade de faixas exibidas. Foi possível ouvir, entre outras, a
   palavra de ordem «Europa, as línguas estão em primeiro lugar, não à
   discriminação, sim à comunicação!".
   A chuva, que começou a cair a meio da marcha, não desencorajou contudo os
   participantes que avançaram até ao Parlamento Europeu. Aí, sob chuva
   intensa, rapidamente se concluiu a manifestação, e os participantes
   dispersaram, cerca das 16:00 horas.
   O dia não tinha porém acabado, porque ainda havia o debate no Parlamento.
   Este foi um pouco perturbado pelo sucesso do «Dia de Portas Abertas» do
   Parlamento, que com 32 mil visitantes recebeu muito mais gente do que o
   previsto. Contudo, o debate foi de bom nível. Animou-o Gilbert Stammbach, e
   os diversos convidados ocuparam-se da questão "Como evitar a discriminação
   linguística e viabilizar o multilinguismo, conforme os testos fundamentais
   da União Europeia?", perante um público de setenta pessoas.
   O dia foi suficientemente bem divulgado pelos meios de comunicação social:
   tempo de antena no canal TV «France 3 Alsace», vários artigos no jornal
   regional «Derniers Nouvelles d´Alsace», meia página no programa oficial de
   «Estrasburgo festeja a Europa dos 25». A manifestação foi referida em várias
   estações de rádio, entre elas a France Bleu, bem como no jornal basco
   «Berria» que dedicou três artigos ao Europa Bunto.
   Sébastien Erhard e Elodie Le Balc´h prepararam um inquérito para apurar os
   principais motivos dos que se vinham manifestar. No local, por falta de
   tempo, apenas 12 pessoas preencheram-no, o restante foi obtido junto dos
   passageiros do autocarro da Bretanha. Todavia, apareceram algumas
   observações curiosas. O principal lamento dos organizadores prende-se com o
   facto de só terem participado na manifestação associações esperantistas.
   Isto também nos referiram vários participantes, que teriam gostado de
   encontrar mais associações ligadas às línguas, para além do esperanto.
   Constata-se pelos resultados do inquérito que vários participantes, embora
   falantes de esperanto, vieram para, principalmente, defender a sua língua
   materna ou o multilinguismo em geral.
   Mas no geral verificou-se que todos os participantes estavam muito contentes
   pelo dia, de tal modo que todos desejam que a manifestação volte a ocorrer
   nos próximos anos. Porém, deverá acontecer da mesma maneira? No mesmo local?
   Todos os anos? Alguns propuseram Bruxelas como local possível, outros
   sugeriram uma ideia diferente: além de uma grande manifestação unitária
   poder-se-ia organizar no mesmo dia várias outras manifestações em algumas
   grandes cidades da Europa. Essas manifestações locais seriam organizadas em
   colaboração com outras associações de línguas e permitiriam a um maior
   número de pessoas participar no Europa Bunto.
   Não hesitem em dar-nos a vossa opinião acerca destas sugestões escrevendo
   para europa.bunto@...
   Finalmente, desejamos agradecer a todos os que trabalharam para o 9 de Maio
   de 2004, principalmente aqueles que localmente organizaram os transportes,
   aprontaram faixas, etc., e cuja ajuda foi muito importante para o sucesso
   deste dia.
   Até à próxima!

   Os organizadores
   Denis-Serge Clopeau, Sébastien Erhard, Elodie Le Balc´h, Gilbert Stammbach

   PS: Fotos e sons sobre a manifestação, jornais e resultados do inquérito
   podem encontrar-se no portal www.europa-bunto.org.   **ESPAÑOL**

   INFORME DE LA MANIFESTACIÓN EUROPA BUNTO 2004
   La jornada del 9 de mayo de 2004 fue muy positiva con muchos aspectos. A
   pesar de la distancia y del malo tiempo, más de 300 personas se han reunido
   en Estrasburgo : los manifestantes se han desplazado de las cuatro esquinas
   de Francia pero también algunos han venido de Alemanía, de Bélgica, de
   Suiza, de Gran Bretaña e incluso de Serbia.
   A partir de las 10 de la mañana, los participantes se han congresado poco a
   poco  en la Place de l'Université.La llegada de los autocares de Bretaña y
   de París llamó la atención y cada uno había llevado sus banderolas y otros
   trajes adecuados a la manifestación. El lugar de la cita estaba facílmente
   localizable gracias a su gran balón multicolore que dominaba la Place de
   l'Université con una banderola EUROPA BUNTO colgada a lo largo del hilo.
   Después de algunas palabras de bienvenida por Denis-Serge Clopeau, varios
   participantes han saludado el público en su lengua materna. Se señaló al
   paso el nombre de las 33 asociaciones que habían aportado su apoyo en la
   manifestación. El concierto de jOmO fue muy apreciado de todos : sus
   canciones en muchos idiomas han animado y han llamado la atención del
   público de Estrasburgo presente cerca del lugar.
   La manifestación ha empezado con retraso cerca de las 2 de la tarde. El
   desfile en la allée de la Robertsau estaba muy impresionante por su largo y
   su abundancia de banderolas. Se podía oír, entre todos, el eslogan "¡
   Europa, primero son las lenguas, no a la discriminación, sí a la
   comunicación !". Cuando rompió a llover, los participantes no han sido
   desanimado y han ido hasta delante del Parlamento Europeo. Ahí, bajo una
   lluvia diluviana, se ha cerrado brevemente la manifestación y los
   participantes se han dispersado cerca de los 4 de la tarde.
   La jornada no estaba totalmente terminada porque aún había el debate en le
   Parlamento Europeo. Éste ha sido perturbado por el éxito de la "jornada de
   puertas abiertas" en el Parlamento que ha recibido mucho más personas que
   previstas con 32000 visitantes. No obstante, el debate estuvo de buen nivel.
   Estaba animado por Gilbert Stammbach y los diferentes intervenantes se han
   interesado por la pregunta "¿ Comó evitar la discriminación lingüística y
   permitir el multilingüísmo según los textos fundadores de la Unión Europea
   ?" delante de un público de unos setenta de personas.
   La jornada fue bien cubierta por la prensa : un pasaje en France 3 Alsace,
   varios artículos en las "Ultimas Noticias de Alsacia" (Dernières Nouvelles d
   'Alsace). La manifestación fue mencionada en varias estaciones de radio como
   France Bleu, y el periódico vasco "Berria" ha dedicado aún tres artículos
   que conciernen EUROPA BUNTO.
   Sébastien Erhard y Elodie Le Balc'h habían preparado con anticipación un
   sondeo para formarse una idea de las principales motivaciones de los
   manifestantes. Allá, por falta de tiempo, solamente una docena de personas
   fue encuestada, el resto del sondeo fue efectuado con los participantes del
   autocar de Bretaña. Sin embargo, se pone de relieve algunas observaciones
   interesantes. El principal pesar de los organizadores es la participación
   casi exclusiva de asociaciones de esperanto en la manifestación. Pues,
   varios participantes nos han notificado igualmente que hubieran querido
   encontrar a más asociaciones de lenguas diferentes del esperanto. Por otra
   parte, se observa en los resultados del sondeo que primero varios estaban
   venidos para defender su lengua materna o el multilingüísmo en general,
   aunque hablan esperanto. Pero globalmente, se ha notado que todos los
   participantes fueron muy satisfechos de la jornada, es por eso que todos
   quieren que la manifestación vuelva a producirse otros años. En cambio, ¿
   debe volver a producirse ella bajo la misma forma ? ¿ en el mismo lugar ? ¿
   todos los años ? Algunas personas han propuesto Bruselas como lugar, otros
   han sugerido una idea interesante : además de una gran manifestación, se
   podría organizarse, el mismo día, varias manifestaciones más locales en
   algunas grandes ciudades de Europa. Tales manifestaciones estarían
   organizadas en colaboración con asociaciones de todos idiomas y permitirían
   un más grande número de personas participar en esta jornada EUROPA BUNTO.
   No duden en escribirnos a europa.bunto@... si quieren darnos sus
   opiniones.
   Para terminar, queríamos agradecer todas las personas que se han movilizado
   para esta jornada del 9 de mayo de 2004, particularmente los que han actuado
   al nivel local (organización de los autocares, preparación de las
   banderolas, etc.) y cuya ayuda nos fue muy preciosa.
   ¡ Hasta luego !

   Los organizadores Denis-Serge Clopeau, Sébastien Erhard, Elodie Le Balc'h,
   Gilbert Stammbach.

   P.S. : Podrían encontrar a las fotos de la manifestación y sonos, la revista
   de prensa y los resultados del sondeo en el sitio www.europa-bunto.org.   **ENGLISH**

   REPORT FROM THE "EUROPA BUNTO" DEMONSTRATION 2004

   The 9th May 2004 was a very positive day in several ways. With little regard
   for distance or the bad weather, over 300 people turned out in Strasbourg.
   The demonstrators came from all parts of France, with a number also coming
   from further afield -- Germany, Belgium, Switzerland, the UK, and even
   Serbia.
   From 10am, the crowd started to gather on the Place de l'Université. The
   arrival of the buses from Brittany and from Paris punctuated the morning,
   and many participants had brought banners and costumes for the march. The
   meeting place was visible from afar, thanks to a giant helium balloon
   supporting a sign announcing "EUROPA BUNTO", and held in place with, of
   course, bunting.
   After a short welcoming speech by Denis-Serge Clopeau, participants were
   invited to greet the public in their own languages. The names of 33
   associations, who had declared their support for the event, were read out.
   The concert by JoMo was enjoyed by all -- his songs in a plethora of
   languages lent a certain atmosphere to the arrangement and tickled the
   curiosity of passers-by.
   The demonstration got under way just slightly after the scheduled 2.30pm
   start. The procession along the Allée de la Robertsau was impressive in its
   size and its array of banners. The chant was heard, "Europe, languages
   first! No to discrimination! Yes to communication!" The rain, which started
   falling half was through the march, failed to dampen the spirits of the
   participants, who continued on to the European Parliament. There, under
   somewhat heavier rain, the event was rapidly concluded and the participants
   dispersed around 4pm.
   The day was not over, as there was still a debate to take place within the
   European Parliament. This was somewhat troubled, mainly by the overwhelming
   success of the Open Day at the parliament, which attracted a great many more
   visitors -- 32,000 in all -- than expected. However, a good exchange of
   views did occur as planned. It was organised by Gilbert Stammbach, who,
   together with several invited speakers, debated the question: "How to avoid
   language discrimination and permit the multi-lingualism described in the
   fundamental texts of the European Union?" before an audience of around 70
   people.
   The event was fairly well covered in the media: an item on the television
   channel France 3 Alsace, several articles in the regional newspaper
   Dernières Nouvelles d'Alsace, and half a page in the official program of
   "Strasbourg Celebrates the Europe of 25". The demonstration was mentioned on
   several radio stations including France Bleu, and even the Basque newspaper
   Berria dedicated three articles to Europa Bunto.
   Sébastien Erhard and Elodie Le Balc'h had prepared a questionnaire to
   establish the main motivations of the demonstrators. In the event, due to a
   lack of time, only around twenty people were questioned; the other results
   came from the participants on the Brittany bus. However, several interesting
   observations can still be made. The main regret of the organisers was that
   the participants were almost exclusively esperantists and esperanto
   associations, a number of whom had expressed the desire to meet other
   associations concerned with languages other from Esperanto. Indeed, the
   questionnaire shows that some demonstrators came primarily to defend their
   first language or multi-lingualism in general, although they were also
   esperanto speakers. Generally, however, we noted that all participants were
   very happy with the day's proceedings, to such an extent that they wish for
   the demonstration to be repeated in future years. But should it take the
   same form? In the same place? Every year? Several suggested Brussels as a
   possible location, while others had a different, interesting idea: as well
   as the big, unifying demonstration, several simultaneous events in other big
   European cities could take place, these being organised in close
   collaboration with other language associations, thereby involving a greater
   number of people in the EUROPA BUNTO day.
   We would be pleased to hear your opinions and suggestions, so please do get
   in touch: europa.bunto@.... Finally, we would like to thank all those
   who contributed their hard work (organising buses, preparing banners, and so
   on). Your help was of primary importance in making 9th May 2004 a success.
   Until next time!

   The organisers: Denis-Serge Clopeau, Sébastien Erhard, Elodie Le Balc'h,
   Gilbert Stammbach.

   PS : There are photos, sound recordings, press cuttings and the results of
   the questionnaire at the website: www.europa-bunto.org.


   Internet : http://initiative.federale.org/lce/

  • jacquesdehe
   Merci beaucoup Alexandre, Amicalement, Jacques ... pour préparer une langue commune européenne. Amicalement, Alexandre Xavier Casanova Domingo.
   Mensaje 2 de 2 , 27 may 2004
   Ver fuente
   • 0 archivo adjunto
    Merci beaucoup Alexandre,
    Amicalement,
    Jacques
    --- En linguamundi@yahoogroups.com, "pracrito" <pracrito@y...>
    escribió:
    > Comme Jacques Dehée, j'appuie une commission neutre de savants
    pour préparer une langue commune européenne.
    Amicalement, Alexandre Xavier Casanova Domingo.
   El mensaje se ha enviado correctamente y se entregará a los destinatarios en breve.